opc_loader

Wensenlijst

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsbrief.
Gebruik (éénmalig) de actiecode NIEUWSBRIEF 
en ontvang 15% korting op een bestelling 
naar keuze van min. 60 euro

Aanmelden

Deze website is eigendom van Drinks and Things BVBA

E-mail: info@drinksandthings.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. behoren toe aan Drinks and Things BVBA of rechthoudende derden.
 

Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Drinks and Things BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Drinks and Things BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren via info@drinksandthings.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Drinks and Things BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Drinks and Things BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Drinks and Things BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd.
 

Privacy en cookie-beleid


Drinks and Things BVBA hecht veel belang aan jouw privacy en gaat dan ook zorgzaam met je persoonsgegevens om. Zij leeft de betreffende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de privacywet van 8 december 1992[1] en de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] in het bijzonder, na.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, waarom wij deze gegevens verwerken, en hoe wij met je gegevens omgaan. Bovendien wordt aangegeven op welke manier jij invloed kan uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?


Diensten

Wanneer je je aanmeldt om gebruik te maken van onze diensten, verwerken wij een aantal persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, adres, contactgegevens,… . Deze gegevens worden enkel gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren.


Webshop

Op deze webshop is de meeste informatie beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, maar het is mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, contactgegevens,…) zullen dan enkel gebruikt worden in het kader van de aankoop en levering van producten, en om je per nieuwsbrief op de hoogte te houden van aanbiedingen, promoties, e.d.m..


Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

We gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven.


De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens


Drinks and Things BVBA met ondernemingsnummer 0538.465.311 en maatschappelijke zetel te De Gruterestraat 16, 9160 Lokeren, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan ons contacteren per brief: De Gruterestraat 16, 9160 Lokerent, of per e-mail: info@drinksandthings.be


Verstrekking aan derden


Het is mogelijk dat je gegevens door ons worden doorgegeven aan derde partijen, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht is.


Bewaring en beveiliging


Je gegevens worden niet eindeloos bewaard, maar enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, en niet langer dan wettelijk toegestaan.

Wij zorgen voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Alle gepaste technische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging, ontoegankelijkheid of openbaarmaking te voorkomen.

Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zal de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden, alsook de personen wiens gegevens het voorval betreft indien dit lek een ernstig gevaar voor deze laatsten zou kunnen uitmaken.


Intern toezicht op de verwerking


Wij waken er over dat bij de verwerking van je persoonsgegevens steeds de vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd wordt. Je gegevens zullen enkel verwerkt worden door de daarvoor bevoegde medewerkers. Zij zijn allemaal gehouden tot professionele vertrouwelijkheid of het beroepsgeheim.


Je rechten als betrokkene


Wanneer er persoonsgegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten, dewelke hieronder opgesomd worden.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dien je een elektronisch of schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming te sturen.

A. Recht op toegang en informatie

Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:

•               welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden

•               wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens

•               waarvoor die gegevens verwerkt worden

•               met welke categorieën van derden wij je persoonlijke gegevens delen

•               wat de bewaartermijn is van de gegevens

•               hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

Wij zijn wettelijk verplicht om jou deze informatie te bezorgen in hetzelfde formaat als dat van de vraag. Indien jij ons dus bijvoorbeeld via een schriftelijk verzoek om deze informatie vraagt, zijn wij gehouden om deze informatie schriftelijk te leveren. 

B. Recht op correctie

Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

C. Recht op verwijdering

Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen. 

In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG. 

Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt. 

D. Recht op verzet

1. Algemeen

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van de BVBA en je hiermee niet akkoord gaat, mag je je verzetten tegen deze verwerking door een schriftelijk bezwaar in te dienen.

Als het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen, is er geen verzet mogelijk.

2. Geautomatiseerde verwerkingen

Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Als op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of beslissingen met individuele gevolgen, kan je je hiertegen verzetten. In de plaats van een geautomatiseerde beslissing, kan je de tussenkomst van een medewerker vragen.

We kunnen niet ingaan op je verzoek als de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

E. Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken. 

F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

 G. Weigering

In de wet zijn een aantal weigeringsgronden opgesomd. Dit betekent dat in een beperkt aantal gevallen de BVBA niet gehouden is om aan je verzoek te voldoen. Je zal hier vanzelfsprekend van op de hoogte worden gebracht via een gemotiveerd antwoord.


Klachten


Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonsgegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan, kan je een klacht indienen door een brief te schrijven of e-mail te sturen naar:

Drinks and Things BVBA
De Gruterestraat 16
B-9160 Lokeren

info@drinksandthings.be

We zullen  dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.


Gegevensbeschermingsautoriteit


Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: 02 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be   


Wijziging privacyverklaring


De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen. 

 

[1] Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Bs. 18.03.1993).

[2] Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

REVIEWS
Fanny Hendrickx 
Al lang Bolero-fan en nog steeds zeer...
Lily Jorez 
heerlijk om zelf limonade te maken, je kan...
Mail een vriend

Tevreden?
Wij zouden het SUPER vinden als u ons zou aanbevelen bij uw vrienden, familie, sportclub, collega's, buren,...
Want enthousiaste en positieve mond aan mond reclame is het mooiste wat een firma zich kan wensen!

SPAARPUNTEN

Klik op de button rechts onderaan de pagina om je gespaarde punten te raadplegen

ZAKELIJKE INTERESSE

Het is mogelijk om zowel particulier als professioneel aan te kopen. Heeft u een feestje? Een opendeurdag? Een beurs? Een schoolfeest? Een evenement of een opbrengstactie gepland? Contacteer ons gerust voor een prijsofferte. Mogelijkheid tot verhuur van bolero drankendispensers.