opc_loader

Wensenlijst

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsbrief.
Gebruik (éénmalig) de actiecode NIEUWSBRIEF 
en ontvang 15% korting op een bestelling 
naar keuze van min. 60 euro

Aanmelden

Privacy en cookie-beleid


Drinks and Things BVBA respecteert jouw privacy en gaat dan ook zorgzaam met je persoonsgegevens om. Zij leeft de betreffende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de privacywet van 8 december 1992[1] en de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] in het bijzonder, na.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, waarom wij deze gegevens verwerken, en hoe wij met je gegevens omgaan. Bovendien wordt aangegeven op welke manier jij invloed kan uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?


Diensten

Wanneer je je aanmeldt om gebruik te maken van onze diensten, verwerken wij een aantal persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, adres, contactgegevens,… . Deze gegevens worden enkel gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren.
Om ervoor te zorgen dat je betalingen kan doen, moeten wij jouw gegevens doorgeven aan banken of andere partijen die voor de uitvoering van de betalingen zorgen.
Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je inschrijft of deelneemt aan een promotieactie, wedstrijd of enquëte zijn gegevens die je ons zelf bezorgt.

Om onze diensten en communicatie op jou af te stemmen  kunnen we je aankoopgegevens, samen met de gegevens die je zelf aan ons geeft gebruiken om jou persoonlijk te benaderen.


Webshop

Op deze webshop is de meeste informatie beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, maar het is mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, contactgegevens,…) zullen dan enkel gebruikt worden in het kader van de aankoop en levering van producten, en om je per nieuwsbrief op de hoogte te houden van aanbiedingen, promoties, e.d.m..

We houden technische gegevens bij over elk individu die onze website bezoekt of onze app gebruikt. Voorbeeld het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen. We houden ook bij hoe elke bezoeker de website of app gebruikt. Op deze manier weten we wanneer personen onze apps installeren, onze website bezoeken, waar op geklikt wordt, hoe een webpagina wordt bekeken, waar men de website opnieuw verlaat enz..
Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website of app te verbeteren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om de website aan te passen aan voorkeuren en interesses.


Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies laten ons toe om deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment - bijvoorbeeld bij een volgend bezoek - opnieuw doorstuurt.
Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


 

We gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven.


De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens


Drinks and Things BVBA met ondernemingsnummer 0538.465.311 en maatschappelijke zetel te De Gruterestraat 16, 9160 Lokeren, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan ons contacteren per brief: Drinks and Things BVBA - De Gruterestraat 16, B-9160 Lokeren
of per e-mail: info@drinksandthings.be


Verstrekking aan derden


Het is mogelijk dat je gegevens door ons worden doorgegeven aan derde partijen, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht is.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureau's, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, enzovoort...

In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo'n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

 


Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?


We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we ondanks al onze inspanningen de veiligheid en de bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.
Je gegevens worden niet eindeloos bewaard, maar enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, en niet langer dan wettelijk toegestaan.

Wij zorgen voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Alle gepaste technische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging, ontoegankelijkheid of openbaarmaking te voorkomen.

Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zal de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden, alsook de personen wiens gegevens het voorval betreft indien dit lek een ernstig gevaar voor deze laatsten zou kunnen uitmaken.


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We verwijderen jouw profielgegevens als ze 10 jaar lang niet gebruikt worden.
Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

De gegevens die we je vragen bij het aanmaken van je account, bij de inschrijving voor de nieuwsbrief ed, hebben we nodig om onder ander je persoonlijke voordelen, promoties etc. te kunnen versturen naar het juiste adres. Wanneer je meedoet met promoties, wedstrijden of enquêtes op gelijk welke manier ook en daarvoor je persoonsgegevens aan ons hebt toevertrouwd, beschouwen we dit ook als het aanbieden van diensten.
We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden zoals gepersonalisserde voordelen en leveringen.


Daarnaast is je profielinformatie voor ons ook belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren.
We zijn ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of een eventueel geschil.Intern toezicht op de verwerking

Wij waken er over dat bij de verwerking van je persoonsgegevens steeds de vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd wordt. Je gegevens zullen enkel verwerkt worden door de daarvoor bevoegde medewerkers. Zij zijn allemaal gehouden tot professionele vertrouwelijkheid of het beroepsgeheim.


Je rechten als betrokkene

Wanneer er persoonsgegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten, dewelke hieronder opgesomd worden.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dien je een elektronisch of schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming te sturen.

A. Recht op toegang en informatie

Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:

•               welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden

•               wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens

•               waarvoor die gegevens verwerkt worden

•               met welke categorieën van derden wij je persoonlijke gegevens delen

•               wat de bewaartermijn is van de gegevens

•               hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, en zo nodig, te verbeteren. Hiervoor dient u een brief te sturen samen met een kopie van uw identiteitskaart naar:
Drinks and Things BVBA
De Gruterestraat 16 - B9160 Lokeren

B. Recht op correctie

Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

C. Recht op verwijdering

Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen. 

In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG. 

Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt. 

D. Recht op verzet

1. Algemeen

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van de BVBA en je hiermee niet akkoord gaat, mag je je verzetten tegen deze verwerking door een schriftelijk bezwaar in te dienen.

Als het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen, is er geen verzet mogelijk.

2. Geautomatiseerde verwerkingen

Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Als op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of beslissingen met individuele gevolgen, kan je je hiertegen verzetten. In de plaats van een geautomatiseerde beslissing, kan je de tussenkomst van een medewerker vragen.

We kunnen niet ingaan op je verzoek als de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

E. Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken. 

F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

 G. Weigering

In de wet zijn een aantal weigeringsgronden opgesomd. Dit betekent dat in een beperkt aantal gevallen de BVBA niet gehouden is om aan je verzoek te voldoen. Je zal hier vanzelfsprekend van op de hoogte worden gebracht via een gemotiveerd antwoord.


Klachten


Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonsgegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan, kan je een klacht indienen door een brief te schrijven of e-mail te sturen naar:

Drinks and Things BVBA
De Gruterestraat 16
B-9160 Lokeren

info@drinksandthings.be

We zullen dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.
 


Wijziging privacyverklaring


Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na. De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

 

[1] Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Bs. 18.03.1993).

[2] Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

REVIEWS
Fanny Hendrickx 
Al lang Bolero-fan en nog steeds zeer...
Lily Jorez 
heerlijk om zelf limonade te maken, je kan...
Mail een vriend

Tevreden?
Wij zouden het SUPER vinden als u ons zou aanbevelen bij uw vrienden, familie, sportclub, collega's, buren,...
Want enthousiaste en positieve mond aan mond reclame is het mooiste wat een firma zich kan wensen!

SPAARPUNTEN

Klik op de button rechts onderaan de pagina om je gespaarde punten te raadplegen

ZAKELIJKE INTERESSE

Het is mogelijk om zowel particulier als professioneel aan te kopen. Heeft u een feestje? Een opendeurdag? Een beurs? Een schoolfeest? Een evenement of een opbrengstactie gepland? Contacteer ons gerust voor een prijsofferte. Mogelijkheid tot verhuur van bolero drankendispensers.